Home Werken bij Anker Pre- en inemployment Screeningbeleid

Pre- en inemployment Screeningbeleid

Voor het aannemen van nieuw personeel of het laten doorstromen van medewerkers naar een andere functie binnen het bedrijf, hanteert Anker Insurance Company een zogenaamd screeningbeleid.

Pre- en in-employmentscreening
Op grond van art. 3:10 en art. 3:17 Wft is Anker Insurance Company n.v. verplicht een zodanig adequaat beleid te voeren dat een integere bedrijfsvoering wordt gewaarborgd. Een onderdeel daarvan is het aannemen van integer personeel. Om te waarborgen dat Anker Insurance Company zo goed mogelijk voldoet aan de doelstelling is het pre- en inemployment screeningsbeleid ontwikkeld. Het screeningbeleid richt zich op het vaststellen van de juistheid van verstrekte gegevens en op een mogelijk verleden in frauduleuze of strafrechtelijke zin.

Het beleid wordt toegepast op:

 • nieuw aan te nemen medewerkers;
 • ingeleende medewerkers;
 • stagiairs;
 • leden van de Raad van Bestuur;
 • leden van de Raad van Commissarissen.

Daarnaast wordt het beleid toegepast bij functiewijziging van een niet-integriteitsgevoelige functie naar een functie die wel is aangemerkt als integriteitsgevoelig.

De pre- en inemploymentscreening bestaat uit de volgende onderdelen, uitgevoerd door de HR-afdeling:

 • checken opbouw van het curriculum vitae;
 • opvragen verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen (VOG);
 • vragen naar mogelijke zakelijke belangen buiten Anker Insurance en mogelijke
  belangenverstrengeling (Gedragscode Verzekeraars, Wet op het Financieel Toezicht);
 • opvragen van een origineel identiteitsbewijs (geldig paspoort of identiteitskaart);
 • opvragen van originele diploma’s/certificaten; eventueel controle op echtheid, op te vragen
  daar waar de opleiding is genoten;
 • opvragen referenties;
 • opvragen getuigschrift, indien beschikbaar;
 • uitvoeren check in het insolventieregister;
 • laten ondertekenen van verklaring non-faillissement;
 • laten uitvoeren CBV-toets door Verbond van Verzekeraars;
  controleren samenhang tussen verkregen informatie

N.B.: Als een betrokkene via een extern bureau wordt ingeleend, dan dient de uitlener te verklaren
dat bovengenoemde screening is uitgevoerd. Als dit niet is gebeurd, heeft dit tot gevolg dat er
geen contract wordt afgesloten.

Aanvullende screening

Kandidaten voor een functie in de Raad van Bestuur of in de Raad van Commissarissen worden nog aanvullend getoetst. Zij zullen een toetsing ondergaan die wordt geïnitieerd door De Nederlandsche Bank. Voorts kan een psychologisch onderzoek of een assessment, onder andere gericht op integriteit, plaatsvinden. Dit laatste wordt uitgevoerd door een extern bureau.

Negatieve screening

Indien een kandidaat/medewerker niet door de screening komt, vindt een belangenafweging plaats door de HR-manager in overleg met de het bestuur.