Home Over ons Beleid Fraudebeleid

Fraudebeleid

Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers waarop de relatie tussen Anker Insurance Company en haar klanten is gebaseerd. Als u een verzekering bij ons aanvraagt, vertrouwen wij erop dat u ons daarvoor alle benodigde en juiste informatie verstrekt. Ook wanneer u een schade bij ons claimt, gaan wij er van uit dat u ons correct informeert. Daardoor kunnen wij snel en zonder rompslomp uw schade behandelen.

Welke maatregelen nemen we?

Het is helaas een gegeven dat een klein deel van de verzekeringnemers of verzekerden misbruik maakt van dit vertrouwen door te frauderen. Het Verbond van Verzekeraars, de belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt, heeft de omvang van de fraude in Nederland onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat 12% van de Nederlanders erkent dat zij frauderen met verzekeringen. Als gevolg van de oplichting verliezen verzekeraars in Nederland jaarlijks 1 miljard euro. Fraude verhoogt dus de premiedruk (u zult daardoor meer premie moeten betalen) en is maatschappelijk onaanvaardbaar.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van Anker om er zelf (of iemand anders) financieel beter van te (laten) worden. Er is sprake van fraude wanneer de zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn:

 • verstrekken van onvolledige en/of onjuiste informatie;
 • niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;
 • nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen;
 • een hoger bedrag opgeven dan de werkelijk geleden schade;
 • een afgewezen schade opnieuw claimen, met een andere schade toedracht en/of een andere schadedatum;
 • een schade in scène zetten.

Zoals aangegeven gaan we uit van vertrouwen. Soms krijgen we de indruk dat een melding niet helemaal in orde is. Als we die indruk krijgen, dan stellen we altijd een onderzoek in.

Welke maatregelen nemen we?

Als er sprake van fraude is kunnen we een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • de claim afwijzen en de schade niet vergoeden;
 • een uitgekeerde schade terugvorderen;
 • extra gemaakte kosten in rekening brengen via een aansprakelijkstelling;
 • de verzekering opzeggen;
 • aangifte doen bij de politie;
 • een melding doen in het centrale fraudemeldsysteem van Stichting CIS.

Registratie van fraudeurs

We hebben een intern systeem waarin we fraudegevallen registreren. Daarnaast kunnen we fraudeurs aanmelden bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) en bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Een en ander conform het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit. Op deze manier zijn ook andere verzekeraars gewaarschuwd. Wij voldoen bij het registreren aan de vereisten die het Protocol Informatieverstrekking Financiële Instellingen (PIFI) stelt ten aanzien van persoonsregistratie in het incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister (EVR). Daarnaast houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Fraudebestrijding omdat het moet

We moeten optreden tegen fraude. Dat zijn we verplicht tegenover de maatschappij en onze goedwillende klanten. Daarom voert Anker een actief fraudebeleid en nemen we consequent maatregelen tegen elke vorm van fraude.